Algemene voorwaarden kopen bij andere verkopers; Mahila Market

Inhoudsopgave:

Artikel 1 - Definities
Artikel 2 - Identiteit van de Externe Verkoper
Artikel 3 - Toepasselijkheid
Artikel 4 - Het aanbod
Artikel 5 - De overeenkomst
Artikel 6 - Herroepingsrecht
Artikel 7 - Verplichtingen van de Koper tijdens het herroepingsrecht
Artikel 8 - Verplichtingen van de Ondernemer bij herroeping
Artikel 9 - Uitsluiting herroepingsrecht
Artikel 10 - Levering en uitvoering
Artikel 11 - Betaling
Artikel 12 - Klachtenregeling
Artikel 13 - Geschillen
Artikel 14 - Aanvullende of afwijkende bepalingen
 

Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Bedenktijd: de termijn waarbinnen de Koper gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
Lunabear: de eenmanszaak Lunabear gevestigd te Haarlem, de aanbieder van het Platform;
Dag: kalenderdag;
Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel - waaronder ook begrepen e-mail - dat de Koper of Externe Verkoper in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de Koper om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
Koper: de natuurlijke of rechtspersoon die een Overeenkomst op afstand aangaat met de Externe Verkoper.
Externe Verkoper: de natuurlijke of rechtspersoon die producten op afstand aan Kopers aanbiedt via het Platform;
Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de Externe Verkoper en de Koper wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor herroeping;
Platform: het platform van Lunabear waarop Externe Verkoper zijn producten aanbiedt aan Kopers;
Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat Koper en Ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.
 

Artikel 2 - Identiteit van de Ondernemer

Naam: Mahila Market;
Vestigingsadres: Jazzsingel 139, 3543 GB Utrecht;
Telefoonnummer: +31641238133;
E-mailadres: info@mahilamarket.nl
KvK-nummer: 74643622;
Btw-identificatienummer: NL001173193B77
 

Artikel 3 - Toepasselijkheid

  1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de Externe Verkoper op het Platform en op elke via het Platform tot stand gekomen Overeenkomst op afstand tussen Externe Verkoper en Koper.
  2. De tekst van deze algemene voorwaarden zal langs elektronische weg aan de Koper ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de Koper op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Deze voorwaarden worden aangeboden binnen de Omgeving, en kunnen tevens op verzoek van Koper langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos worden toegezonden.
  3. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede lid van overeenkomstige toepassing en kan de Koper zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.
 

Artikel 4 - Het aanbod

  1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
  2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de Koper mogelijk te maken. Als de Externe Verkoper gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de Externe Verkoper niet.
  3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de Koper duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.
 

Artikel 5 - De overeenkomst

  1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 5, tot stand op het moment van aanvaarding door de Koper van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
  2. Indien de Koper het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, zal langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod worden bevestigd. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de Koper de overeenkomst ontbinden.
  3. Koper dient de koopprijs te betalen aan Lunabear, via een van de door Lunabear aangeboden betalingsmethoden. Alleen indien aan Lunabear wordt betaald heeft de Koper bevrijdend betaald.
  4. De Externe Verkoper zal uiterlijk bij levering van het product aan de Koper de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de Koper op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
   • de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de Koper van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
   • de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
   • de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand.
   • de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is;
   • indien de Koper een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.

 

Artikel 6 - Herroepingsrecht

  1. De Koper kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De Externe Verkoper mag de Koper vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
  2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de Koper, of een vooraf door de Koper aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
   • als de Koper in eenzelfde bestelling meerdere producten bij de Externe Verkoper heeft besteld: de dag waarop de Koper, of een door hem aangewezen derde, het laatste product van de Externe Verkoper heeft ontvangen. 
   • als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen afkomstig van de Externe Verkoper: de dag waarop de Koper, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel van de Externe Verkoper heeft ontvangen;
 

Verlengde bedenktijd voor producten bij niet informeren over herroepingsrecht:

  1. Indien de Externe Verkoper de Koper de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde bedenktijd.
  2. Indien de Externe Verkoper de in het voorgaande lid bedoelde informatie aan de Koper heeft verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd 14 dagen na de dag waarop de Koper die informatie heeft ontvangen.
 

Artikel 7 - Verplichtingen van de Koper tijdens het herroepingsrecht

  1. Tijdens de bedenktijd zal de Koper zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de Koper het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
  2. De Koper is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.
  3. De Koper is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de Externe Verkoper hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.
  4. Als de Koper gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan de Externe Verkoper.
  5. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 4 bedoelde melding, zendt de Koper het product terug. De Koper heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
  6. De Koper zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de Externe Verkoper verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
  7. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de Koper.
  8. De Koper draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als de Externe Verkoper niet heeft gemeld dat de Koper deze kosten moet dragen of als de Externe Verkoper aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de Koper de kosten voor terugzending niet te dragen.
 

Artikel 8 - Verplichtingen van de Externe Verkoper bij herroeping

  1. Als de Externe Verkoper de melding van herroeping door de Koper op elektronische wijze mogelijk maakt, wordt na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging verzonden.
  2. Lunabear vergoedt namens de Externe Verkoper alle betalingen van de Koper, inclusief eventuele leveringskosten in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de Koper aan de Externe Verkoper de herroeping meldt. 
  3. Lunabear gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de Koper heeft gebruikt, tenzij de Koper instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de Koper.
 

Artikel 9 - Uitsluiting herroepingsrecht

  1. De Externe Verkoper kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als de Externe Verkoper dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:
   • Volgens specificaties van de Koper vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de Koper, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
   • Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
 

Artikel 10 - Levering en uitvoering

  1. De Externe Verkoper zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten.
  2. Als plaats van levering geldt het adres dat de Koper via het Platform aan de Externe Verkoper kenbaar heeft gemaakt.
  3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal de Externe Verkoper geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de Koper hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De Koper heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.
  4. Na ontbinding conform het vorige lid zal de Externe Verkoper ervoor zorgen dat het bedrag dat de Koper betaald heeft onverwijld door Lunabear wordt terugbetaald.
  5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de Externe Verkoper tot het moment van bezorging aan de Koper of een vooraf aangewezen en aan de Externe Verkoper bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 

Artikel 11 - Betaling

  1. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de Koper verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn, of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst.
  2. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de Koper geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling, alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
  3. De Koper heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Lunabear te melden.
  4. Indien de Koper niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door Lunabear is gewezen op de te late betaling en Lunabear de Koper een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is Lunabear gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen.

 

Artikel 12 - Klachtenregeling

  1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de Koper de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Lunabear via info@lunabear.nl.
  2. Bij de door Lunabear ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord door de Externe Verkoper aan de Koper. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de Externe Verkoper binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de Koper een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 

Artikel 13 - Geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen de Ondernemer en de Koper waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 

Artikel 14 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

 1. Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de Koper zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de Koper op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.